Những điều kiện mới về kinh doanh bất động sản năm 2022

TPO - Theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, từ ngày 1/3/2022, cá nhân và tổ chức kinh doanh bất động sản (BĐS) bắt buộc phải đáp ứng một số điều kiện mới, trong đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Bắt buộc thành lập công ty, công khai sản phẩm BĐS

Từ ngày 1/3/2022 các tổ chức, cá nhân

Theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, từ ngày 1/3/2022, cá nhân, tổ chức kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh BĐS.

Thứ ba, phải

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán phải đáp ứng 4 điều kiện theo quy định mới.

Cụ thể, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải đảm bảo 4 điều kiện.

Thứ nhất, có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định; trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải có hợp đồng đã ký kết.

Thứ hai, thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).

Thứ ba, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện.

Thứ tư, nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

Nhìn lại một năm đầy biến động của thị trường BĐS Việt Nam
Thị trường BĐS Việt Nam năm 2021: Những điểm nhấn giữa đại dịch
Thị trường BĐS Việt Nam năm 2021: Những điểm nhấn giữa đại dịch