Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thời báo ngày nay

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Nghị quyết nêu rõ, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết quy định, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khó khăn, hoặc có dân số thấp, được phân bổ thêm theo tỷ lệ phần trăm (%) số chi tính theo định mức dân số như sau: Các địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ thêm 15%; các địa phương có dân số dưới 550.000 dân được phân bổ thêm 20%; các địa phương có dân số từ 550.000 dân đến dưới 700.000 dân được phân bổ thêm 18%; các địa phương có dân số từ 700.000 đến 1 triệu dân được phân bổ thêm 16%. Trường hợp địa phương đáp ứng từ hai tiêu chí trở lên, chỉ được phân bổ theo tiêu chí hỗ trợ cao nhất...

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết định mức phân bổ đối với từng tiêu chí, các mốc thời gian, cơ quan cung cấp số liệu làm căn cứ xác định dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới, bắt đầu từ năm ngân sách 2022.

Nguồn hanoimoi.com.vn