Tổ chức phiên giải trình về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thời báo ngày nay

Ngày 31-8, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố sẽ nghe UBND thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành được phân công giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư công, các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách địa phương thành phố Hà Nội báo cáo, giải trình việc thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Dự kiến, tham gia phiên giải trình có UBND thành phố, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố...

Vũ Thủy/HNMO